top of page
IMG_0625.jpg

FAQ’s

Varför skulle man erkänna brott om man var oskyldig?

Det finns ett flertal anledningar till varför en person skulle felaktigt erkänna brott. I många fall handlar det om rädsla, skrämsel eller trötthet.
 

Har ni fall i andra länder också?

Nej, Oskyldig.org utreder endast brottmål i Sverige. 

Jag är misstänkt för brott. Kan Jag anlita er som ombud?
Oskyldig.org arbetar endast med mål där en person har dömts till ansvar för en gärning och erhållit en påföljd. Vidare utreder vi endast fall, där den dömde hävdar sig vara oskyldig. Detta innebär att personen påstår sig aldrig ha begått brottet. 
Vi tillhandahåller inte pro-bono juridiska tjänster för personer som har rätt till en offentlig försvarare, eller vill överklaga till Hovrätt eller Högsta domstolen. Oskyldig.org:s arbete påbörjas först när en person har utrönt alla andra ordinära rättsmedel. 

 

Hur kan jag ansöka jag om hjälp?
Om du är familjemedlem/kontaktperson till en person som sitter på anstalt och personen vill komma i kontakt med projektet, kan du använda formuläret på hemsidan under "ANSÖKAN"


Vi kommer därefter att skicka ett formulär och fullmakt. Detta måste göras innan vi utreder fallet närmare. 

Kan jag kan skicka en ansökan för en vän eller anhörig?
Nej, du kan inte ansöka för någon annans räkning. Vi arbetar endast med den dömde. Däremot kan du beställa ett ansökningsformulär som du kan vidarebefordra till sökanden. Om sökanden vill att du ska vara behjälplig och fylla i formuläret, måste han/hon godkänna ansökan innan formuläret skickas till oss. 
 

Vad menas egentligen med oskyldig? 
Det är inte lika lätt att svara på frågan som man kanske skulle tro och det finns inget konkret svar som kan ge svar på alla situationer. Generellt menas att den dömde personen hävdar sig inte vara gärningsperson -  exempelvis den dömde hävdar att hen aldrig var på brottsplatsen. I ett sådant fall torde man kunna visa att den dömde är oskyldig om det finns bevisning som styrker att hen var någon annanstans vid brottstillfället. 

 

Hur väljer ni vilka fall att utreda?
Vi filtrerar samtliga ansökningar. Endast de personer som påstår sig vara oskyldiga kommer  att undersökas. Vi gör en preliminär utredning och bedömning av fallet för att se om vi kan driva det vidare eller inte. 

 

Vad betyder resning? 
Huvudregeln är att domar som har vunnit laga kraft, dvs. inte längre går att överklaga till högre instans, gäller. Resning, som är ett extraordinärt rättsmedel, innebär att en dom som vunnit laga kraft kan tas till prövning på nytt. För att kunna bevilja resning krävs enligt svensk rätt att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter att domen vunnit laga kraft. Detta innebär att vi först måste utreda vad som tidigare har åberopats i målet, men även utreda vilka nya bevis eller omständigheter som kan åberopas i en resningsansökan. 

Vilka kommer att arbeta på mitt fall? 
Jurister och juriststudenter som har en passion för organisationens ändamål. Organisationen har goda kontakter med skickliga advokater och forskare inom juridik och forensisk vetenskap för att inhämta råd i enskilda fall. Vi samarbetar med andra projekt i världen som besitter bred kunskap efter många års erfarenhet.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om ni kommer att ta er an mitt fall?
Utredningen och bedömningen kan variera beroende på omständigheterna i målet och bevisningens omfattning. Vi jobbar skyndsamt för att ge en preliminär bedömning. Vårt mål är att ge återkoppling inom 5 veckor från att vi har fått alla handlingar. Detta kan däremot inte garanteras eftersom varje fall är unikt.

bottom of page